Jupiter copper Foil – Paper & WAX

Tụ có foil bằng đồng cho chất âm ấm áp và mộc mạc, Vỏ paper ( 1 dạng phíp giống jensen capacitor), bên trong có đổ parrafin , 1 dạng dầu khoáng.